Beleidsplan

 

Voor het jaar 2018 zal de meerjarige begroting zoals deze in de bijlage is toegevoegd van toepassing zijn.

 

Het jaar 2018 staat in het teken van het opstarten van het eerste Tussenstaphuis.

De maanden januari, februari en maart zijn gericht op het uitwerken en aanvragen van de benodigde vergunningen, certificeringen, voorwaarden en protocollen, etc. Daarbij zullen ook de voorbereidingen getroffen worden voor het bewoonbaar worden van het pand. Vanaf april wordt de aandacht gericht op het daadwerkelijk starten van het Tussenstaphuis. De jongvolwassenen zullen dan hun eigen kamers betrekken waarna de begeleiding kan starten.

 

Missie, visie en strategie

 

Missie:

Door de jaren heen heeft de op de oprichtster van Stichting Tussenstaphuis als moeder en als mantelzorger van haar beidde zoons ervaren dat het vinden van hulp op maat niet eenvoudig is. Vanaf 18 jaar is de juiste hulp op  weg naar zelfstandigheid en zelfstandig wonen in de regio Oost-Achterhoek, maar zeker in de gemeente Berkelland, niet aanwezig.

De doelgroep waar haar beidde jongens onder vallen is te “licht” voor de woonvormen die er wel zijn, maar de problematiek is te “zwaar” om ze zelfstandig te laten wonen. Dat is voor haar de beweegreden geweest om haar plan verder uit te gaan werken en middels het opzetten van het Tussenstaphuis de zorg voor deze specifieke doelgroep aan te gaan bieden.

 

Visie:

Iedere jongvolwassene die in het Tussenstaphuis komt wonen, is een individu met zijn eigen wensen, eigen doelen, competenties en netwerk. We bieden daarom geen vast programma aan waar een jongvolwassene doorheen loopt maar bieden zorg op maat. We stimuleren de jongeren om zo zelfstandig mogelijk te leven en wij geven daarbij praktijk ondersteunende begeleiding.

  

Het behandel-, begeleiding- en trainingstraject is flexibel, omdat er altijd gekeken wordt naar de individuele mogelijkheden, doelen en behoeften van de jongvolwassene. Het kan zijn dat een jongvolwassene een andere trainingssituatie nodig heeft, of in een veel korter traject tot zelfstandigheid kan komen.

 

Strategie:

Methodes die we hierbij o.a. kunnen gebruiken zijn:

- Geef me de 5 (Colette de Bruin)

- SoVa training

- Driehoeksmethode (Het idee van de driehoek helpt professionals om de waarde van de familie voor de cliënt te herkennen en te erkennen. Alle drie de punten van de driehoek zijn even waardevol. Als dat wordt erkend, komt dat de kwaliteit van de zorg en van het leven van de jongere ten goede)

- NLP

- Matrixmethode

- Enneagrammen

 

Fase systeem:

Als rode draad gebruiken we hiervoor een fasesysteem met een duur van ongeveer 3 jaar.

Het fasesysteem bestaat uit 4 fases waarin we per fase bekijken wat een jongvolwassene al goed kan, waar hij/zij nog hulp nodig heeft en waar verbeterpunten liggen. Omdat elke jongvolwassene zich anders ontwikkelt zullen de fases er voor iedereen anders uit zien. De leerdoelen zullen elke 2 weken besproken worden met de begeleiding. Er wordt dan gekeken naar het initiatief van de jongere en wat hij/zij al kan. Aan de hand hiervan wordt bekeken hoe de jongere het doel kan behalen. Dit kan zijn door middel van training maar bijvoorbeeld ook door het inzetten van het netwerk en/of buddy’s. 

 

Groepsbegeleiding:

Naast individuele begeleiding geven we ook groepsbegeleiding. Deze is vooral gericht op:

- Sociale vaardigheden aanleren

- Normen en waarden leren

- Leren samenwerken

- Probleemsituaties oplossen

- Inzicht in de ander krijgen

- Contacten leggen en onderhouden

 

In het Tussenstaphuis zullen de jongvolwassenen onderling herkenning en erkenning vinden en zal er een gevoel van veiligheid ontstaan. Binnen deze veiligheid zullen zij van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen ondersteunen en zal de sociale controle zijn werk doen.

 

De groepsbegeleiding zal wisselend plaats vinden. Hierbij valt te denken aan groepsgesprekken tijdens het koken en avond eten, maar ook door middel van activiteiten, sport en spel.

 

Huidige situatie:

 

Momenteel is Stichting Tussenstaphuis bezig met de voorbereidingen voor het starten van de eerste locatie in in april 2018 in Eibergen.

 

Activiteiten van de organisatie:

- Februari 2018 zijn de vergunningen aangevraagd

- Maart 2018 zijn alle intake gesprekken gevoerd

- April 2018 software rondom dossiervorming is aangeschaft

- April 2018 is de certificering HKZ kleine instelling in voorbereidingsfase klaar.

- April 2018 is de complete inventaris aanwezig

- April 2018 is de brandveiligheid van het pand optimaal gerealiseerd

- April 2018 PGB’s en of WMO’s zijn aangevraagd

- Mei 2018 officiële opening van het pand

 

Organisatie:

Voor de gegevens van Stichting Tussenstaphuis kan men terecht op de contact pagina van de website.

De ANBI-status is momenteel in aanvraag.

 

Bestuur:

Het bestuur van het Tussenstaphuis bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene leden. Zodra bekend is welke locatie het Tussenstaphuis gaat betrekken, neemt er ook een afgevaardigde van de buurt zitting.

 

Functie voorzitter:               Ries de Jong

Functie secretaris:               Jessie Bol

Functie penningmeester:  Harrie Wessels

Functie algemeen lid 1:      Harry ten Berge

Afvaardiging buurt:            vacant

 

Hier volgt een overzicht van de bestuursleden met de daarbij behorende taken:

 

Voorzitter:

De voorzitter Hieronder is het gezicht van de organisatie, voor de stichting en voor de buitenwereld. Hij heeft de volgende taken:

- Leidt vergaderingen

- Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd

- Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden

 

Secretaris:

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Hier horen de

volgende  taken bij:

- Schrijft brieven en andere stukken van de stichting

- Bewaart de ontvangen brieven en bewaart afschriften van verzonden brieven

- Maakt verslagen of notulen van vergaderingen

 

Penningmeester:

De penningmeester beheert het geld van de organisatie en heeft de volgende taken

- Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen

- Verricht en ontvangt betalingen

- Houdt het kas- en het bankboek bij

- Informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie binnen de stichting

- Maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting

 

Algemeen bestuurslid: 

Het algemeen bestuurslid heeft zitting in het algemeen bestuur zonder vastgestelde bestuursfunctie. Het algemeen bestuurslid kan een bijzonder specialisme op zich nemen en heeft de volgende taken:

- Het algemeen bestuurslid bepaalt mee in het door het bestuur gevoerde beleid.

- Het algemeen bestuurslid assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid in diens taken.

- Het algemeen bestuurslid neemt actief deel aan het bestuur en ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van                          bestuurs- en commissietaken die overeenkomstig de eigen kwaliteiten zijn. 

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun functie als bestuurslid.

 

Werknemers:

Begeleider in loondienst:                              Bianca Wessels

Begeleider ( zpp’er):                                       Ellen van Bruggen

Begeleider met behoud Wajonguitkering: Jessie Bol  (met toestemming van UWV)

 

Financiën:

Er zijn op dit moment geen financiële zaken die vermeldenswaardig zijn.

 

Het werven van gelden:

Momenteel heeft Stichting Tussenstaphuis geen vermogen.

Zodra de locatie voor het Tussenstaphuis bekend is, zal er een wervingsactie worden gestart onder particulieren en ondernemingen worden opgezet.

 

Ook wordt momenteel bekeken welke fondsen ons financiële ondersteuning kunnen bieden.

De investeringskosten zijn beraamd op € 30.000.

 

Download
explotatie begroting dd 03-05-2018.pdf
Adobe Acrobat document 98.1 KB